Navigácia

 • Sme školou s pridanou hodnotou vo vzdelávaní SJL

  Informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry zasiela stredným školám Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM). Nás teší, že podľa najnovších výsledkov (meranie výsledkov maturantov za obdobie rokov 2016 až 2018) sa môžeme pýšiť titulom škola s pridanou hodnotou vo vzdelávaní SJL. To znamená, že naši žiaci počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra zaznamenali nadpriemerný progres. Takýchto stredných škôl je na Slovensku 20 a my sme jednou z nich. Viac sa dozviete TU. Výsledky našej školy: SZŠ nad úrovňou očakávania.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  POZÝVAME VÁS NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  SZŠ C. ŠIMURKOVEJ V TRENČÍNE

  VEĽKOMORAVSKÁ 14, TRENČÍN

  Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 28. novembra 2018 (v stredu)

  v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. Záujemcom o štúdium a ich rodičom budú poskytnuté:

  •  informácie o študijných odboroch
  •  informácie o kritériách na prijatie do študijných odborov.

  Pozrite si aj Buletin_2018.pdf.

 • Imatrikulačná slávnosť pre žiakov 1. ročníkov

  Srdečne pozývame pedagógov našej školy na imatrikulačnú slávnosť pre žiakov 1. ročníkov, ktorá sa uskutoční dňa 08. 11. 2018 o 15.00 hod. v miestnosti č. 421.

  Program:

  1. Slávnostné otvorenie

  2. Prezentácia 1. ročníkov (žiaci 1. ročníkov sa odprezentujú vlastným programom)

  3. Slávnostná imatrikulácia (PhDr. Eva Červeňanová, PhD.- odovzdávanie imatrikulačných certifikátov)

  4. Program/aktivity pre žiakov 1. ročníkov (pripravujú žiaci 2.ročníkov)

  5. Diskotéka

  6. Záver

  Tešíme sa na účasť všetkých pozvaných!

  Sebastián Murtin (predseda ŽŠR)

 • Na 5. ročníku DOD TSK v duchu cyklistiky sme nemohli chýbať

  V znamení cyklistiky. Taký bol 5. ročník DOD TSK, ktorý sa uskutočnil 1. októbra 2018. Naši žiaci ako zástupcovia jednej zo stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na ňom nemohli chýbať! V rámci sprievodného programu DOD odprezentovali jednotlivé študijné odbory a šírili osvetu v oblasti zdravia.  Zubní asistenti sa zamerali na oblasť dentálneho zdravia, zdravotnícki laboranti zisťovali hladinu cukru a cholesterolu v krvi či orientačne stanovili krvnú skupinu, maséri poskytli masáž šije a zdravotnícki asistenti zasvätili prítomných do základov poskytovania prvej pomoci.

  (Mgr. Katarína Moravíková)

 • On – line súťaž Informatický bobor

  On – line súťaž Informatický bobor

  V dňoch 13. a 15. novembra 2018 sa uskutoční on - line súťaž Informatický bobor. Žiaci budú súťažiť v dvoch kategóriách: junior (žiaci 1. – 2. roč.) a senior (žiaci 3. – 4. roč.). Bližšie informácie ku súťaži nájdete na plagáte.

 • Biela pastelka 2018

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do verejnej zbierky, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska po celom území Slovenskej republiky už sedemnásty rok, „Biela pastelka 2018“. Hlavným dňom zbierky bol piatok 21. september 2018. Dobrovoľníci, z radov našich žiakov, sa výborne zhostili úlohy a s pokladničkou v ruke vyberali príspevky na dobrú vec. Ten kto prispel, mohol sa potešiť zo sponky v tvare bielej pastelky.

  Výnos zbierky bude určený na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím, na podporu aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

  V mene všetkých zrakovo znevýhodnených ľudí Vám veľmi pekne ďakujeme za Vaše príspevky.

 • Na návšteve v Galvexe

  Na návštevu do farmaceutickej spoločnosti Galvex so sídlom v Banskej Bystrici sa 21. septembra vybrali žiaci 4. ročníka odboru farmaceutický laborant. Počas nej sa oboznámili s priestorovým, prístrojovým vybavením a personálnym obsadením firmy. Najviac však ocenili možnosť nahliadnuť priamo do výrobne liečiv, ktoré firma distribuuje. Veľké poďakovanie patrí PharmDr. L. Kamasovej, konateľke spoločnosti Galvex spol s r. o. Vďaka nej mali žiaci jedinečnú možnosť vidieť, ako sa spája teória s praxou.

 • Športu zdar a KOŽAZ-u zvlášť!

  Druhý septembrový týždeň (v dvoch termínoch – 10. 09. – 12. 09. a 12. 09. – 14. 09.) absolvovali žiaci 3. ročníka povinný Kurz ochrany života a zdravia v priestoroch Resortu Oliwa v Trenčianskej Teplej. V rámci zamestnania si upevnili vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, civilnej ochrany, topografie. Získali nové skúsenosti a zručnosti v streľbe zo vzduchovky, už vedia, ako sa správne pohybovať v prírode či ako založiť oheň. Večer nechýbal táborak, opekačka, smiech, spev a gitara. Bolo vynikajúco! To potvrdil aj vedúci kurzu Mgr. Juraj Líška: „Kurz sa nám vydaril, počasie, ubytovanie, športoviská boli nadštandardné. Žiaci poslúchali, takže môžeme byť spokojní, na toto zamestnanie nám ostanú pekné spomienky.“

 • Projekt "Úcta, hrdosť, odbornosť "

 • Začiatok šk. roka 2018/2019

  Nový školský rok sme odštartovali 3. septembra. Prváci v spoločenskej miestnosti a ich starší spolužiaci vo svojich kmeňových triedach. Všetkým želáme úspešný školský rok!

 • OZNAM VÝCHOVNÉHO PORADCU

  Výchovný poradca: PhDr. Mariana Mišinová, PhD.

  Miestnosť č. 107

  Konzultačné hodiny:

  Streda:   11.00 – 12.00

  Štvrtok:  10.00 – 11.30

 • Cellula má na konte ďalší úspech

  Cellula má na konte ďalší úspech

  Redakčná rada nášho časopisu Cellula má dôvod na radosť. Na svoje konto si pripísala ďalší úspech.  Teší sa z 1. miesta, ktoré si priniesla z Popradu, kde sa 13. júna v priestoroch popradskej zdravotky  konal XI. ročník celoslovenskej súťaže časopisov stredných zdravotníckych škôl Žurnálový stetoskop 2018. A keďže z pravidiel súťaže vyplýva, že víťaz organizuje ďalší ročník súťaže, v roku 2020 redakčné rady časopisov stredných zdravotníckych škôl privíta na Žurnálovom stetoskope naša SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne.

 • SLÁVNOSTNÉ VYRAĎOVANIE ABSOLVENTOV

  SLÁVNOSTNÉ VYRAĎOVANIE ABSOLVENTOV

     Absolventi Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne v školskom roku 2017/2018 úspešne ukončili štúdium v dennej forme štúdia v študijných odboroch farmaceutický laborant, masér, zdravotnícky asistent, zdravotnícky laborant a zubný asistent v počte 110 žiakov. Počas štúdia na našej škole nielen úspešne študovali, pripravovali sa na svoje budúce povolanie zdravotníckeho pracovníka, ale mnohí z nich aj vzorne reprezentovali našu školu na mnohých podujatiach a súťažiach, a tak šírili dobré meno našej školy. Preto pri preberaní vysvedčení im boli udelené aj ďakovné listy a odmeny.

     V mene vedenia školy a všetkých zamestnancov im  vyslovujeme veľké ďakujem a želáme úspešný vstup do života, a veríme, že na študentské roky a na svoju alma mater budú radi spomínať.

  (riaditeľka školy: PhDr. Eva Červeňanová, PhD.)

  Pozrite si video zo slávnostného vyraďovania absolventov.

 • Ocenenie spolupráce školy s Akadémiou tretieho veku

  Ocenenie spolupráce školy s Akadémiou tretieho veku

       SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne už desiatky rokov spolupracuje s Akadémiou tretieho veku (ATV) v Trenčíne. V júni 2018 jej bol udelený Ďakovný list za významnú spoluprácu a činnosť v prospech celoživotného vzdelávania seniorov v trenčianskom regióne. V šk. roku 2017/2018 ako lektorky pôsobili na ATV p. riaditeľka PhDr. Eva Červeňanová, PhD. a RNDr. Janka Gugová. Odprednášali témy: "70. výročie založenia SZŠ Trenčín", "Osobnosť - Mgr. Celestína Šimurková" a "Metabolizmus základných živín". V minulosti na ATV pôsobili PhDr. Margita Rybánska, PhD., Mgr. Miriam Vilčeková, Mgr. Alena Beracková a FS Véna.

  (RNDr. Janka Gugová)

 • Víťazné ťaženie v poskytovaní prvej pomoci

  Víťazné ťaženie v poskytovaní prvej pomoci

     V dňoch 11. - 12. 06. 2017 sa zúčastnili traja žiaci našej školy – kapitán – Zuzana Hroncová, člen – Filip Šimko, Petra Podoláková z III. ZA triedy Celoštátnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci s medzinárodnou účasťou v Brne. Na území Moravy sa statočne popasovali s vnútrobrušným krvácaním, profesionálne ošetrili otvorenú zlomeninu a nezastavil ich ani kumulovaný epileptický záchvat. Porotcovia nešetrili slovami chvály na ich profesionálny prístup  a tímového ducha. V silnej konkurencii 22 SZŠ z Čiech a Moravy nestratili ani jeden trestný bod a suverénne zvíťazili!!

     Plní entuziazmu a odhodlania sa pustili do ďalšieho  boja - o majstra Slovenska v poskytovaní prvej pomoci.

     Na pôde Strednej zdravotníckej školy v Žiline sa 13. júna 2018 konalo celoslovenské finále súťaže zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci, do ktorého sa prebojovalo cez regionálne kolá 12 najlepších tímov z celého Slovenska. Súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Asociácia stredných zdravotníckych škôl mala spoločného menovateľa – teroristický útok. Ranení boli poskrývaní takmer v celej budove, dokonca až tak dobre, že sme jedného nenašli.

     Súťažiacich čakalo šesť náročných stanovíšť – dopravná nehoda s vysokou amputáciou HK, otvorenou zlomeninou a pneumotoraxom, epileptický záchvat s tržnou ranou na hlave, pád zo  schodov s druhou hysterickou pacientkou a opäť otvorenou zlomeninou, resuscitácia tehotnej, Blast sysndróm s ventilom od kyslíkovej fľaše v oblasti brušnej dutiny, no skutočným preverením záchranárskych schopností bolo triedenie ranených na hromadnom nešťastí s deviatimi zranenými. Nechýbal ani vedomostný test a telesná zdatnosť. Naše družstvo do boja o majstra Slovenska v poskytovaní prvej pomoci vložilo srdce, rozum a obrovskú pokoru a obsadilo krásne 3. miesto! (výsledková listina)

     Zuzke, Filipovi a Peťke zo srdca gratulujeme ku dosiahnutým úspechom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

  (Vedúca krúžku prvej pomoci: Mgr. Katarína Moravíková)

 • Bezpríspevkové darovanie krvi

  2. mája 2018 tiekla na SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne  krv.... Do mobilného odberu NTS Trenčín sa zapojili: pani riaditeľka PhDr. Eva Červeňanová, PhD., p. Mgr. Miroslava Rýdza a našich  23 žiakov (zoznam_darcov_krvi). Zapojiť sa do bezpríspevkového darcovstva krvi a darovať krv - vzácnu tekutinu, ktorej je stále nedostatok je obrazom vysoko humánneho cítenia našich kolegov a žiakov. Ďakujeme!

  (Predsedníčka MS SČK pri SZŠ C. Šimurkovej Trenčín: PhDr. Anna Litvínová, PhD.)

   

 • III. ročník regionálneho kola v poskytovaní prvej pomoci medzi SZŠ

       Dňa 25. 04. 2018 sa na pôde našej školy a v jej širšom okolí uskutočnil III. ročník regionálneho kola v poskytovaní prvej pomoci medzi SZŠ. Viac sa dočítate v záložke Súťaž v prvej pomoci.

  Víťazom sa stala SZŠ sv. Vincenta de Paul z Topoľčian, ktorej úprimne blahoželáme, ďalšími postupujúcimi sú SZŠ Trnava a SZŠ Nové Zámky.

 • Cellula na Štúrovom pere opäť druhá

  Aj tento rok redakčná rada časopisu Cellula 20. apríla vycestovala do Zvolena, kde sa v priestoroch Krajskej knižnice Ľ. Štúra konalo vyhodnotenie celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolských a vysokoškolských časopisov Štúrovo pero. V kategórii stredoškolské časopisy sa o Štúrovo pero uchádzalo 72 časopisov a nás teší, že Cellula, časopis trenčianskych zdravoťákov, získala skvelé 2. miesto (diplom) a obhájila svoju pozíciu z minulého roka. Porotcovia taktiež skonštatovali, že Cellula je najlepším časopisom stredných odborných škôl na Slovensku.

  Reportáž RTVS o Štúrovom pere 2018 nájdete na http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/154022#1992

 • Deň narcisov 2018

  Deň narcisov 2018

       13.04.2018 sa tradične žiaci našej školy zapojili do zbierky, organizovanej Ligou proti rakovine – Dňa Narcisov.

       Napriek nepriaznivému počasiu, žiakom – dobrovoľníkom našej školy nechýbala chuť a odhodlanie zapojiť sa do zbierky (fotoalbum). Tento deň vyzbierali

  4 002,08 €.

       Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti.

       Žiakom, ktorí sa zúčastnili 22. ročníka Dňa Narcisov patrí veľké ĎAKUJEM!

  Žiaci – dobrovoľníci:

  1. ZUA - Litwiaková, Vyletelková, Zagyiová 

  2. ZUA - Motúzová, Andrášiková, Janíková

  3. ZUA - Hrenáková, Babiarová, Kalamenová, Letková

  1. ZA  - Košíková, Oprchalová, Otočková, Makarová

  2. ZA - Hrabcová, Plašková, Orsághová, Kolínková

  3. ZA - Martinková, Šmatláková, Gaidos

  1. MAS - Fabianová, Šimovcová, Škerdová

  2 . MAS- Zelenková, Hulváková, Kútna

  3. MAS - Kovchar, Repková, Španihelová

  1.FL – Kobulnická, Súkeníková, Srncová

  2.FL – Galbavá, Seidl, Hrebíková

  3.FL - Beliančinová,  Pajerová, Žiaková

  1.ZL - Prievozníková, Hoťková

  2.ZL - Murgašová, Jurštáková

  3. ZL - Turčinová, Kostková, Mičíková

  (Predsedníčka MS SČK pri SZŠ C. Šimurkovej Trenčín: PhDr. Anna Litvínová, PhD.)

 • Sladký Deň učiteľov

  Sladký Deň učiteľov

  Dňa 28. 03. 2018 sme si pripomenuli výročie narodenia Jána Amosa Komenského, preto sme si dovolili zablahoželať našim pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov.

  V úvode sme sa cestou školského rozhlasu prihovorili všetkým prítomným a ďalej sme pokračovali sladkým prekvapením, ktoré pripravila žiačka III.ZUA triedy Veronika Trusková pre všetkých zamestnancov školy.

  (Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Mária Margorínová, predseda ŽŠR: Michal Bulejko)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11