Navigácia

Profil školy História školy 75. výročie školy Vedenie školy Rada školy Školský parlament MS SČK Videovizitka školy a odborov

Všeobecná charakteristika SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne
 
     Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne je rozpočtovou organizáciou zriadenou na základe zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 18. 12. 1990, ku ktorej do 30. 6. 2002 vykonávalo zriaďovateľskú funkciu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Od 1. 7. 2002 vykonáva zriaďovateľskú funkciu Trenčiansky samosprávny kraj.


Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne:
 
-  je stredná odborná škola, ktorá poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie.
 
-  plní svoje poslanie v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 V rámci svojho poslania plní hlavne tieto úlohy a činnosti:


-  poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie a pripravuje ich predovšetkým na výkon odborných činností v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí podľa učebných osnov a učebných plánov, vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a podľa vyhlášky MŠMaŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov,
 
-  poskytuje stravovanie a ubytovanie žiakom stredných škôl,
 
-  poskytuje stravovanie zamestnancom stredných škôl,
 
-  plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí zriaďovateľ.
 
 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11