Navigácia

Projekty

Úcta, hrdosť, odbornosť

 

Názov projektu: Úcta, hrdosť, odbornosť

Kód projektu: 301011D029 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

 

Partneri projektu:

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu bude vytvorenie cezhraničného systému inovačného odborného vzdelávania na Strednej zdravotníckej škole Trenčín a partnerskej škole Střední zdravotnícke škole Vsetín, ktorá je súčasťou združenej školy Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnícka škola a Vyšší odborná škola zdravotnícka Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín. Špecifickým cieľom je podpora žiakov zdravotníckych odborov v Trenčianskom a Zlínskom kraji, zvýšenie kvality pripravenosti žiakov pre trh práce za účelom rozvoja zamestnanosti a konkurencieschopnosti absolventov v prihraničných regiónoch. Súčasťou projektových aktivít bude vzájomná cezhraničná výmena a zdieľanie odborných poznatkov žiakov, ale aj ich učiteľov. Novovytvorené študijné materiály budú dostupné formou e-learningu obidvom stranám.

 

Cieľová skupina:

Žiaci tretích ročníkov obidvoch partnerských škôl.

Učitelia v odbore Zdravotnícky asistent obidvoch partnerských škôl.

 

Celkový rozpočet projektu: 131 075,94 €

Rozpočet vedúceho partnera: 66 122,54 €

Rozpočet cezhranicčného partnera: 64 953,40 €

 

Začiatok projektu: 09/2018

Koniec projektu: 07/2020

Dĺžka trvania projektu v mesiacoch: 23

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
    Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
  • informátor: +421 32 65198 11