Navigácia

Formy štúdia

Denné štúdium

Charakteristika študijných odborov štvorročného štúdia  s maturitou
 

ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT (ZA) - 5356 M

 

 

PROFIL ABSOLVENTA

 Študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v  zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v  jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v spolupráci sestry,
 • plniť asistentské úlohy v diagnostickom a liečebnom režime,
 • podieľať sa na primárnej ,sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.

PROFILUJÚCE PREDMETY

 Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí :

z oblastí všeobecného vzdelania:

 • používať cudzí jazyk v priamej komunikácii a pri štúdiu odbornej literatúry,
 • používať latinský jazyk v profesionálnej praxi,
 • pracovať s informačnou technikou,
 • znalosť základov dejín, etiky, estetiky, psychológie, sociológie, základných zákonov a právnych noriem,
 • znalosť základov stredoškolskej matematiky, prírodovedných predmetov a informatiky


z oblastí odborného vzdelania:

 • základy anatómie, fyziológie a patológie človeka,
 • základy preventívnej medicíny, aby pochopil jednotu organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, aby pochopil princípy práce v septickom a aseptickom prostredí,
 • organizáciu zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, právne aspekty zdravotnej a  sociálnej starostlivosti,
 • účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život,
 • osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho prežívanie, správanie a konanie, poznať seba samého, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na človeka,
 • základy sociológie, sociálnej starostlivosti a metód sociálnej práce ako predpokladu vnímania ľudí ako členov spoločnosti a vnímania sociálnych aspektov zdravotnej starostlivosti,
 • základné atribúty zdravia, blaha a pohody, ich zachovania, upevňovania a obnovovania, a faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav,
 • základné poznatky o systémových ochoreniach,
 • základné princípy zdravotníckej etiky a etiky v sociálnej starostlivosti,
 • bio-psycho-sociálne potreby a ich uspokojovanie, základné metódy o pozorovaní, zbieraní informácií v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti,
 • základy správnej výživy zdravého a chorého človeka,
 • základné ošetrovateľské postupy v hygienickej starostlivosti, starostlivosti o  prostredie a pomôcky, dezinfekciu, sterilizáciu a pohybový režim,
 • informatiku, zdravotnícku administratívu, dokumentáciu a základy štatistiky a  účtovníctva,
 • metódy spracovávania údajov a informačné systémy.

PODMIENKY PRIJATIA

 Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru zdravotnícky asistent je:

 • úspešné ukončenie štúdia na základnej škole,
 • splnenie podmienok prijímacieho konania, ktoré určí riaditeľ SZŠ.
 • profilové predmety: slovenský jazyk, prírodopis
 • splnenie zdravotného kritéria pre prácu v odbore

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Obsah a formu maturitných skúšok určujú predpisy MŠSR.

MOŽNOSTI PO UKONČENÍ ŠTÚDIA

 

 

 Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach ambulantnej a nemocničnej starostlivosti, domovov dôchodcov, zariadeniach opatrovateľskej služby, domovov - penziónoch pre dôchodcov, domovov sociálnej služby pre deti, atď...  Zdravotnícky asistent pracuje v ošetrovateľskom tíme. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.

    ZDRAVOTNÍCKY LABORANT (ZL) - 5308 M

 

PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné činnosti zdravotníckeho laboranta na úseku klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, histológie, imunológie, genetiky, toxikológie, mikrobiológie a hygieny pod vedením vyššie kvalifikovaného pracovníka.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • vykonávať laboratórne vyšetrenia podľa štandardných analytických metód, ktorých účelom je zistiť zmeny za fyziologických a patologických podmienok,
 • pracovať s laboratórnym informačným systémom,
 • aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov,
 • profesionálne komunikovať v pracovných činnostiach,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • uplatňovať moderné metódy a štýl práce,
 • podieľať sa na tímovej práci, na organizácii a riadení pracoviska.

PROFILUJÚCE PREDMETY

 Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí:

z oblastí všeobecného vzdelania:

 • vedomosti v oblasti slovenského jazyka a literatúry,
 • znalosť cudzieho jazyka na úrovni, ktorá mu umožní osobný styk s cudzincami a pri štúdiu odbornej literatúry
 • znalosť latinského jazyka pre zvládnutie medicínskej terminológie
 • znalosť základov histórie,
 • znalosť základov  stredoškolskej matematiky, prírodovedných predmetov a  informatiky

z oblastí odborného vzdelania:

 • základy anatómie, fyziológie a patológie človeka
 • zásady prvej pomoci
 • laboratórnej techniky, vybraných laboratórnych metód, princípy jednotlivých laboratórnych vyšetrení,
 • analytickej chémie, fyzikálnej chémie, biochémie,
 • klinickej biochémie,
 • hematológie a transfuziológie,
 • mikrobiológie, epidemiológie a hygieny,
 • histológie a histologickej techniky

PODMIENKY PRIJATIA

 Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru zdravotnícky laborant je:

 • úspešné ukončenie štúdia na základnej škole,
 • splnenie podmienok prijímacieho konania, ktoré určí riaditeľ SZŠ.
 • splnenie zdravotných kritérií pre prácu v odbore
 • profilové predmety : slovenský jazyk, chémia

UKONČENIE ŠTÚDIA

 Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Obsah a formu maturitných skúšok určujú predpisy MŠSR.

MOŽNOSTI PO UKONČENÍ ŠTÚDIA

 • zvyšovanie kvalifikácie v bakalárskom a magisterskom štúdiu,
 • špecializačné štúdium.
 • po ukončení SZŠ získa spôsobilosť vykonávať činnosti zdravotníckeho laboranta v laboratóriách na úseku klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, histológie, imunológie, genetiky, toxikológie, mikrobiológie a hygieny pod odborným vedením vyššie kvalifikovaného pracovníka

 

   FARMACEUTICKÝ LABORANT (FL) - 5311 M

 

PROFIL ABSOLVENTA

 Absolvent študijného odboru farmaceutický laborant je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník s odborným vzdelaním, ktorý je oprávnený vykonávať samostatné odborné práce vo všetkých typoch lekární, vo výrobniach liečivých prípravkov, v oddeleniach výroby infúznych roztokov a očných prípravkov, vo farmaceutickom priemysle, distribučných farmaceutických firmách, v laboratóriách pre kontrolu liečiv, v predajniach zdravotníckych potrieb a ďalších farmaceutických zariadeniach. Ovláda prácu s počítačom a základy manažmentu pre predaj zdravotníckeho materiálu a pomôcok.

 

PROFILUJÚCE PREDMETY

 Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí:

z oblastí všeobecného vzdelania:

 • vedomosti v oblasti slovenského jazyka a literatúry,
 • znalosť cudzieho jazyka na úrovni, ktorá mu umožní osobný styk s cudzincami,
 • znalosť latinského jazyka pre úspešné zvládnutie medicínskej terminológie
 • znalosť základov dejín, základných zákonov a právnych noriem,
 • znalosť základov  stredoškolskej matematiky, prírodovedných predmetov a informatiky

z oblastí odborného vzdelania:

 • teoretické aj praktické vedomosti v odbore farmácia,
 • schopnosť využívať liečivé a pomocné látky pri príprave liekových foriem pre pacienta,
 • znalosť práce na prístrojoch, používaných pri príprave a kontrole liečiv,
 • základy anatómie a fyziológie človeka,
 • má poznatky z farmakológie a vie ich aplikovať pri výdaji liečiv v lekárni,
 • má vedomosti o prírodných liečivách, ich využití pri praktickej poradenskej činnosti,
 • má poznatky z chémie liečiv, ich analýzy a využití v terapii,
 • má poznatky o príprave a  kontrole liečiv,
 • má schopnosť organizovať a samostatne riešiť zadané úlohy,
 • má schopnosť riadiť výdajňu zdravotníckeho materiálu,

 

PODMIENKY PRIJATIA

 Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru farmaceutický laborant je:

 • úspešné ukončenie štúdia na základnej škole,
 • splnenie podmienok prijímacieho konania, ktoré určí riaditeľ SZŠ,
 • splnenie zdravotných kritérií pre prácu FL ( Vyhl.č.46/1996 Zb.23)
 • profilové predmety : slovenský jazyk, chémia

 

 

UKONČENIE ŠTÚDIA

 Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Obsah a formu maturitných skúšok určujú predpisy MŠSR.

 MOŽNOSTI PO UKONČENÍ ŠTÚDIA

 Po úspešnom ukončení štúdia sa naši absolventi môžu ďalej vzdelávať na všetkých druhoch vysokých škôl (najvhodnejšie sú školy s prírodovedným zameraním). Ak sa absolvent rozhodne po ukončení našej školy nastúpiť do praxe, môže sa ďalej vzdelávať formou pomaturitného špecializačného štúdia.

Uplatní sa v súkromných a ústavných lekárňach a zariadeniach zaoberajúcich sa farmaceutickými činnosťami - výskum, výroba, kontrola, distribúcia liečiv a liečivých prípravkov.

 

    MASÉR ( MAS) - 5370 M

PROFIL ABSOLVENTA      

Študijný odbor masér pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-hydro-termo-balneoterapii v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych a iných zariadeniach.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž za liečebným účelom a športovú  masáž,
 • vykonávať reflexnú masáž a manuálnu lymfodrenáž podľa ordinácie lekára pod vedením diplomovaného fyzioterapeuta,
 • samostatne zabezpečovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-,hydro-,termo- a balneoterapie,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii
 • poskytovať prvú pomoc,
 • pracovať s nemocničným informačným systémom,
 • podieľať sa na tímovej práci, na organizácii a riadení pracoviska

PROFILUJÚCE PREDMETY

 Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí:

z oblasti všeobecného vzdelania

 • vedomosti v oblasti slovenského jazyka a literatúry,
 • znalosť cudzieho jazyka na úrovni, ktorá mu umožní osobný styk s cudzincami  a  štúdium zahraničnej odbornej literatúry,
 • znalosť latinského jazyka pre úspešné zvládnutie medicínskej terminológie
 • znalosť základov, histórie, etiky, psychológie, sociológie, základných zákonov a právnych noriem,
 • znalosť základov stredoškolskej matematiky, prírodovedných predmetov a informatiky

 z oblasti odborného vzdelania

 • základy anatómie, fyziológie a patológie človeka,
 • základy mikrobiológie, imunológie, alergológie, epidemiológie a hygieny,
 • účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život,
 • metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia,
 • základné príčiny, príznaky, diagnostiku a terapiu pri systémových ochoreniach, stavoch a v jednotlivých vekových obdobiach,
 • základné princípy medicínskej etiky,
 • fyzikálnu podstatu podnetov vo foto-, termo-, hydro- a balneoterapii, ich fyziologické účinky, mechanizmus pôsobenia v organizme, ich liečebné využitie v prevencii a terapii systémových ochorení  a stavov v jednotlivých vekových obdobiach,
 • princípy aplikácie a aplikačné techniky klasickej, športovej a reflexnej masáže, manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže,
 • význam regeneračných procedúr (sauna) v spojení s rekondično-relaxačnými cvičeniami a inými pohybovými aktivitami

PODMIENKY PRIJATIA

 Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru masér je:

 • úspešné ukončenie štúdia na základnej škole,
 • splnenie podmienok prijímacieho konania, ktoré určí riaditeľ SZŠ
 • splnenie zdravotných kritérií pre prácu maséra 
 • úspešné vykonanie skúšok:

               1. talentová skúška : pohybovo-motorická skúška  ( ruky, prsty )                                                           

            2. skúška zo slovenského jazyka a prírodopisu

 

UKONČENIE ŠTÚDIA

 Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Obsah a formu maturitných skúšok určujú predpisy MŠSR.

MOŽNOSTI PO UKONČENÍ ŠTÚDIA

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať  samostatne vo vybraných  činnostiach a v tíme v spolupráci s diplomovaným  fyzioterapeutom.Uplatní sa vo všetkých úsekoch štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v kúpeľných zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

 

  ZUBNÝ ASISTENT (ZUA) - 5358 M

PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor zubný asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné  asistentské úlohy a administratívne činnosti v liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v ambulancii zubného lekára.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • zabezpečovať  asistentské úlohy v zubolekárskej praxi,
 • podieľať sa na prevencii v dutine ústnej,
 • pripraviť ambulanciu pre ošetrenie a zabezpečiť plynulý chod ambulancie,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu ambulancie zubného lekára.

PROFILUJÚCE PREDMETY

Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí :

z oblastí všeobecného vzdelania:

 • používať cudzí jazyk v priamej komunikácii a pri štúdiu odbornej literatúry,
 • používať latinský jazyk v profesionálnej praxi,
 • pracovať s informačnou technikou,
 • znalosť základov dejín, etiky, estetiky, psychológie, sociológie, základných zákonov a právnych noriem,
 • znalosť základov stredoškolskej matematiky, prírodovedných predmetov a informatiky.


z oblastí odborného vzdelania:

 • základy anatómie, fyziológie a patológie človeka,
 • základy preventívnej medicíny, aby pochopil jednotu organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, aby pochopil princípy práce v septickom a aseptickom prostredí,
 • organizáciu zdravotníctva , právne aspekty zdravotnej a  sociálnej starostlivosti,
 • účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život,
 • osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho prežívanie, správanie a konanie, poznať seba samého, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na človeka,
 • základy sociológie, sociálnej starostlivosti a metód sociálnej práce ako predpokladu vnímania ľudí ako členov spoločnosti a vnímania sociálnych aspektov zdravotnej starostlivosti,
 • základné vedomosti zo zubného lekárstva, aby pochopil príčiny a následky vzniku zubného plaku a jeho vplyv na celý organizmus,
 • základné poznatky o dentálnych materiáloch a ich zložení,
 • základné princípy zdravotníckej etiky,
 • bio-psycho-sociálne potreby a ich uspokojovanie, základné metódy o pozorovaní, zbieraní informácií v ambulancii zubného lekára,
 • základy správnej výživy vo vzťahu k chrupu a dutine ústnej,
 • základné  postupy v hygienickej starostlivosti, starostlivosti o  prostredie a pomôcky, dezinfekciu, sterilizáciu zubného inštrumentária a ambulancie zubného lekára,
 • informatiku, zdravotnícku administratívu, dokumentáciu  zubnej ambulancie,
 • metódy spracovávania údajov a informačné systémy v zubnej ambulancii,
 • základy röntgenológie s dôrazom na ochranu zdravia pacienta a zdravotníckych pracovníkov.

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru zdravotnícky asistent je:

 • úspešné ukončenie štúdia na základnej škole,
 • splnenie podmienok prijímacieho konania, ktoré určí riaditeľ SZŠ,
 • profilové predmety: slovenský jazyk, prírodopis,
 • splnenie zdravotného kritéria pre prácu v odbore.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Obsah a formu maturitných skúšok určujú predpisy MŠSR.

MOŽNOSTI PO UKONČENÍ ŠTÚDIA

Absolvent sa uplatní  v štátnych a neštátnych  ambulanciách zubného lekára. Má možnosť pokračovať v štúdiu a doplniť si vzdelanie ako dentálna hygienička.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11