Navigácia

Úcta, hrdosť, odbornosť A takto to celé začalo Výmenný pobyt Festival ošetrovacích kazuistík vo Vsetíne Odborná stáž Výmenný pobyt č. 2 Odborná stáž č. 2 Spoločná konferencia

Projekty

Úcta, hrdosť, odbornosť

 

Názov projektu: Úcta, hrdosť, odbornosť

Kód projektu: 301011D029 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

 

Partneri projektu:

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu bude vytvorenie cezhraničného systému inovačného odborného vzdelávania na Strednej zdravotníckej škole Trenčín a partnerskej škole Střední zdravotnícke škole Vsetín, ktorá je súčasťou združenej školy Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnícka škola a Vyšší odborná škola zdravotnícka Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín. Špecifickým cieľom je podpora žiakov zdravotníckych odborov v Trenčianskom a Zlínskom kraji, zvýšenie kvality pripravenosti žiakov pre trh práce za účelom rozvoja zamestnanosti a konkurencieschopnosti absolventov v prihraničných regiónoch. Súčasťou projektových aktivít bude vzájomná cezhraničná výmena a zdieľanie odborných poznatkov žiakov, ale aj ich učiteľov. Novovytvorené študijné materiály budú dostupné formou e-learningu obidvom stranám.

 

Cieľová skupina:

Žiaci tretích ročníkov obidvoch partnerských škôl.

Učitelia v odbore Zdravotnícky asistent obidvoch partnerských škôl.

 

Celkový rozpočet projektu: 131 075,94 €

Rozpočet vedúceho partnera: 66 122,54 €

Rozpočet cezhranicčného partnera: 64 953,40 €

 

Začiatok projektu: 09/2018

Koniec projektu: 07/2020

Dĺžka trvania projektu v mesiacoch: 23

 

Výzvy:

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky "Ubytovanie a stravné" (27.8.2018) - Prieskum_ubytovanie_stravovanie.pdf
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky "Dron s príslušenstvom" (24.10.2018) - Prieskum_PHZ_dron.pdf
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky "Termografická kamera s príslušenstvom" (24.10.2018) - PrieskumPHZ_termokamera.pdf
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Dron s príslušenstvom" (6.11.2018) - Vyzva_dron.pdf
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Termografická kamera s príslušenstvom" (6.11.2018) - Vyzva_termokamera.pdf
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky "Ubytovanie a stravné - odborná stáž" (16.5.2019) - Prieskum_C02_ubytovanie_stravovanie.pdf
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky "Preprava - odborná stáž" (16.5.2019) - Prieskum_C02_preprava.pdf
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky "Ubytovanie a stravné výmenný pobyt (aktivita A10)" (16.9.2019) - Ubytovanie_Vyzva_Prieskum.pdf
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky "Preprava na výmenný pobyt (aktivita A10)" (16.9.2019) - Preprava_Vyzva_Prieskum.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
  Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
 • informátor: +421 32 65198 11